Diaphragmatic Paralysis Following Cervical Herpes Zoster.
So Young Kim, Ki Eun Hwang, Jong Hoon Jung, Jung Hyun Park, Hwi Jung Kim, Hak Ryul Kim, Sei Hoon Yang, Hyun Young Park, Eun Taik Jeong
Tuberc Respir Dis. 2006;61(1):80-82.   Published online 2006 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2006.61.1.80
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Looking back to move forward: a twenty-year audit of herpes zoster in Asia-Pacific
Liang-Kung Chen, Hidenori Arai, Liang-Yu Chen, Ming-Yueh Chou, Samsuridjal Djauzi, Birong Dong, Taro Kojima, Ki Tae Kwon, Hoe Nam Leong, Edward M. F. Leung, Chih-Kuang Liang, Xiaohong Liu, Dilip Mathai, Jiun Yit Pan, Li-Ning Peng, Eduardo Rommel S. Poblet
BMC Infectious Diseases.2017;[Epub]     CrossRef