Diagnostic Evaluation of Non-Interpretable Results Associated with rpoB Gene in Genotype MTBDRplus Ver 2.0
Binit Kumar Singh, Rohini Sharma, Parul Kodan, Manish Soneja, Pankaj Jorwal, Neeraj Nischal, Ashutosh Biswas, Sanjay Sarin, Ranjani Ramachandran, Naveet Wig
Tuberc Respir Dis. 2020;83(4):289-294.   Published online 2020 Aug 5     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2020.0039
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Systematic evaluation of line probe assays for the diagnosis of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis
Min Lin, Ying-Wen Chen, Yun-Ran Li, Li-Jun Long, Le-Yao Qi, Ting-Ting Cui, Shao-Yong Wu, Jia-Yuan Lin, Tong Wu, Yi-Chen Yang, Wei-Hua Yuan, Ge-Yuan Wu, Qi-Wen Lan, Jia-Qi Liu, Ya-Ping Li, Zi-Yuan Yu, Xu-Guang Guo
Clinica Chimica Acta.2022; 533: 183.     CrossRef