Potential Therapeutic Strategy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using Pioglitazone-Augmented Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells
Jin-Soo Park, Hyun Kuk Kim, Eun-Young Kang, RyeonJin Cho, Yeon-Mok Oh
Tuberc Respir Dis. 2019;82(2):158-165.   Published online 2018 Sep 28     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2018.0044
Citations to this article as recorded by Crossref logo
An overview of mesenchymal stem cells and their potential therapeutic benefits in cancer therapy (Review)
Shern Lim, Boon Khoo
Oncology Letters.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of bone marrow‑derived mesenchymal stem cell transplantation on chronic obstructive pulmonary disease/obstructive sleep apnea overlap syndrome in rats
Min Chen, Zhaoming Huang, Hong Bi, Xinghua Pan, Jian He, Lewei He, Xu He, Junyi Du, Kaihua Zhou, Liyan Wang, Qing Wang, Xiang Guo, Zhixian Jin
Molecular Medicine Reports.2019;[Epub]     CrossRef