Clinical Utility of Two Interferon-gamma Release Assays on Pleural Fluid for the Diagnosis of Tuberculous Pleurisy
Ji Young Kang, Chin Kook Rhee, Na Hyun Kang, Ju Sang Kim, Hyoung-Kyu Yoon, Jeong Sup Song
Tuberc Respir Dis. 2012;73(3):143-150.   Published online 2012 Sep 28     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2012.73.3.143
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The diagnostic value of T cell spot test and adenosine deaminase in pleural effusion for tuberculous pleurisy: A systematic review and meta-analysis
Xiaomei Zhang, Qingwei Meng, Rujun Miao, Peng Huang
Tuberculosis.2022; 135: 102223.     CrossRef
Age : pleural fluid ADA ratio and other indicators for differentiating between tubercular and malignant pleural effusions
Jiupeng Zhou, Yuanli Yang, Yongfeng Zhang, Heng Liu, Quanli Dou
Medicine.2022; 101(26): e29788.     CrossRef
Use of T-SPOT.TB for the diagnosis of unconventional pleural tuberculosis is superior to ADA in high prevalence areas: a prospective analysis of 601 cases
Xinting Yang, Jing Zhang, Qingtao Liang, Liping Pan, Hongfei Duan, Yang Yang, Hua Li, Chao Guo, Qi Sun, Hongyan Jia, Boping Du, Rongrong Wei, Aiying Xing, Zongde Zhang, Xiaoyou Chen
BMC Infectious Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
The value of single or combined use of pleural fluid interferon gamma release assay in the diagnosis of tuberculous pleurisy
Xiang Tong, Zhenzhen Li, Junjie Zhao, Sitong Liu, Hong Fan
Tropical Medicine & International Health.2021; 26(11): 1356.     CrossRef
Diagnostic value of pleural fluid T-SPOT for tuberculous pleurisy: An updated meta-analysis
Ying Luo, Ying Xue, Xueyun Guo, Qun Lin, Guoxing Tang, Jing Yu, Liyan Mao, Feng Wang, Ziyong Sun
Tuberculosis.2020; 122: 101941.     CrossRef
The Performance of Pleural Fluid T-SPOT.TB Assay for Diagnosing Tuberculous Pleurisy in China: A Two-Center Prospective Cohort Study
Ying Luo, Yaoju Tan, Jing Yu, Qun Lin, Hongyan Hou, Liyan Mao, Weiyong Liu, Feng Wang, Ziyong Sun
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Use of Interferon‐γ release assay for the diagnosis of female genital tuberculosis in Northwest China
Xi Lu, Chunmeng Li, Wangping Li, Xiaoheng Long, Yanfeng Fang, Ruilin Sun, Faguang Jin, Enqing Fu, Yonghong Xie
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2019;[Epub]     CrossRef
Evaluation of interferon-gamma release assays in extrasanguinous body fluids for diagnosing tuberculosis: A systematic review and meta-analysis
An Wen, Xin-Hui Qu, Kun-Nan Zhang, Er-Ling Leng, Yue Ren, Xiao-Mu Wu
Life Sciences.2018; 197: 140.     CrossRef
Diagnosis of tuberculous pleurisy with combination of adenosine deaminase and interferon-γ immunospot assay in a tuberculosis-endemic population
Han-Yan Xu, Cheng-Ye Li, Shan-Shan Su, Li Yang, Min Ye, Jun-Ru Ye, Pei-Pei Ke, Cheng-Shui Chen, Yu-Peng Xie, Yu-Ping Li
Medicine.2017; 96(47): e8412.     CrossRef
Comparison between the diagnostic validities of Xpert MTB/RIF and interferon-γ release assays for tuberculous pericarditis using pericardial tissue
Guocan Yu, Bo Ye, Da Chen, Fangming Zhong, Gang Chen, Jun Yang, Liliang Xu, Xudong Xu, Katalin Andrea Wilkinson
PLOS ONE.2017; 12(12): e0188704.     CrossRef
A diagnostic algorithm for tuberculous pleurisy using the ELISPOT assay on peripheral blood and pleural effusion
Min-Chul Kim, Sun-Mi Kim, Sang-Oh Lee, Sang-Ho Choi, Yang Soo Kim, Jun Hee Woo, Sung-Han Kim
Infectious Diseases.2016; 48(9): 688.     CrossRef
New tuberculosis diagnostics and rollout
Ruth McNerney, Jane Cunningham, Pamela Hepple, Alimuddin Zumla
International Journal of Infectious Diseases.2015; 32: 81.     CrossRef
Accuracy of the interferon-gamma release assay for the diagnosis of tuberculous pleurisy: an updated meta-analysis
Cai-Shuang Pang, Yong-Chun Shen, Pan-Wen Tian, Jing Zhu, Mei Feng, Chun Wan, Fu-Qiang Wen
PeerJ.2015; 3: e951.     CrossRef
Evaluation of the Characteristics of the Enzyme-Linked Immunospot Assay for Diagnosis of Active Tuberculosis in China
Linchuan Wang, Yan Yu, Wei Chen, Jin Feng, Jinyuan Wang, Heping Zhao, Lietin Ma, Bo Yang, Yanfen Ma, Pei Dang, T. S. Alexander
Clinical and Vaccine Immunology.2015; 22(5): 510.     CrossRef
Interferon Gamma Release Assays for Diagnosis of Pleural Tuberculosis: a Systematic Review and Meta-Analysis
Ashutosh N. Aggarwal, Ritesh Agarwal, Dheeraj Gupta, Sahajal Dhooria, Digambar Behera, K. C. Carroll
Journal of Clinical Microbiology.2015; 53(8): 2451.     CrossRef
Body Fluid Interferon-γ Release Assay for Diagnosis of Extrapulmonary Tuberculosis in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis
Xiao-Xia Zhou, Ya-Lan Liu, Kan Zhai, Huan-Zhong Shi, Zhao-Hui Tong
Scientific Reports.2015;[Epub]     CrossRef
Tuberculous Pleurisy: An Update
Doosoo Jeon
Tuberculosis and Respiratory Diseases.2014; 76(4): 153.     CrossRef
Gamma Interferon Immunospot Assay of Pleural Effusion Mononuclear Cells for Diagnosis of Tuberculous Pleurisy
Mingfeng Liao, Qianting Yang, Jieyun Zhang, Mingxia Zhang, Qunyi Deng, Haiying Liu, Michael W. Graner, Hardy Kornfeld, Boping Zhou, Xinchun Chen, V. M. Litwin
Clinical and Vaccine Immunology.2014; 21(3): 347.     CrossRef
Interferon-Gamma Release Assay Performance of Pleural Fluid and Peripheral Blood in Pleural Tuberculosis
Fei Liu, Mengqiu Gao, Xia Zhang, Fengjiao Du, Hongyan Jia, Xinting Yang, Zitong Wang, Liqun Zhang, Liping Ma, Xiaoguang Wu, Li Xie, Zongde Zhang, Robert J Wilkinson
PLoS ONE.2013; 8(12): e83857.     CrossRef
Evaluating pleural ADA, ADA2, IFN-γ and IGRA for diagnosing tuberculous pleurisy
Li-Ta Keng, Chin-Chung Shu, Jason Yao-Ping Chen, Sheng-Kai Liang, Ching-Kai Lin, Lih-Yu Chang, Chia-Hao Chang, Jann-Yuan Wang, Chong-Jen Yu, Li-Na Lee
Journal of Infection.2013; 67(4): 294.     CrossRef