Critical Care Paper Review 2012
Jang Won Sohn
Tuberc Respir Dis. 2012;73(1):1-10.   Published online 2012 Jul 31     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2012.73.1.1
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Severe influenza treatment guideline
Won Suk Choi, Ji Hyeon Baek, Yu Bin Seo, Sae Yoon Kee, Hye Won Jeong, Hee Young Lee, Byung Wook Eun, Eun Ju Choo, Jacob Lee, Young Keun Kim, Joon Young Song, Seong-Heon Wie, Jin Soo Lee, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2014; 29(1): 132.     CrossRef
Severe Influenza Treatment Guideline
Won Suk Choi, Ji Hyeon Baek, Yu Bin Seo, Sae Yoon Kee, Hye Won Jeong, Hee Young Lee, Byung Wook Eun, Eun Ju Choo, Jacob Lee, Young Keun Kim, Joon Young Song, Seong-Heon Wie, Jin Soo Lee, Hee Jin Cheong, Woo Joo Kim
Korean Journal of Medicine.2014; 86(1): 116.     CrossRef