Acute Pulmonary Embolism: Clinical Characteristics and Outcomes in a University Teaching Hospital.
Jin Nyeong Chae, Won Il Choi, Jie Hae Park, Byung Hak Rho, Jae Bum Kim
Tuberc Respir Dis. 2010;68(3):140-145.   Published online 2010 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2010.68.3.140
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Congenital thrombophilia in East-Asian venous thromboembolism population: a systematic review and meta-analysis
Xi-Jie Zhu, Zi-Yi Liu, Pei-Wen Wang, Jia Wang, Shi-Di Wen, Jie-Xin Zhang, Yong-Jian Zhu, Ming-Li Sun, Xi-Qi Xu, Kai Sun, Tian-Yu Lian, Chun-Yan Cheng, Zhi-Cheng Jing
Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis.2023; 7(6): 102157.     CrossRef
Delayed anticoagulation is associated with poor outcomes in high-risk acute pulmonary embolism
Sarah Soh, Jeong Min Kim, Jin Ha Park, Shin Ok Koh, Sungwon Na
Journal of Critical Care.2016; 32: 21.     CrossRef
Alteration of Factors Associated with Coagulation in Provoked Pulmonary Embolism
Jin Wook Lee, Hye In Jung, Hyun Jung Kim, Won-Il Choi
Clinical & Experimental Thrombosis and Hemostasis.2014; 1(1): 5.     CrossRef
Recurrent Acute Pulmonary Embolism Associated With Protein S Deficiency
Sun Kwang Kim, Su Hong Kim, Ji Hyun Cheon, Ji Ung Kim, Sung Hyun Ko, Sea Won Lee
Journal of the Korean Geriatrics Society.2013; 17(1): 55.     CrossRef